گردشگری

mamouka

07 ژانویه: گرجستان هشت میلیون مسافر بین المللی را در سال گذشته میزبانی کرده است.

نخست وزیر گرجستان ماموکا بختادزه اعلام کرد که گرجستان رکورد جدیدی را به ثبت رساند که بیش از هشت میلیون مسافر بین المللی را در سال گذشته میزبانی کرده است.
به طور خاص در سال 2018، گرجستان میزبان 9 میلیون مسافر بین المللی بود که نشان دهنده افزایش 9.8 درصدی سال قبل است.