بودجه حمایت مالی آمریکا از گرجستان در سال 2019 افزایش یافت.